CRO – co powinien wiedzieć każdy właściciel nowego urządzenia chłodniczego

Czym jest CRO i kto ma obowiązek rejestracji w CRO?

CRO jest to Centralny Rejestr Operatorów czyli elektroniczna baza Kart Urządzeń chłodniczych pracujących w oparciu o syntetyczne czynniki (przekraczające ilość 3 kg lub 5 ton ekwiwalentu ). Operatorzy urządzeń mają obowiązek je zarejestrować. Operatorem urządzenia jest zazwyczaj właściciel i to on powinien sprawować nad nim piecze.

Dlaczego założono Centralny Rejestr Operatorów?

Centralny Rejestr Operatorów został stworzony w celu ograniczenia emisji F-gazów negatywnie wpływających na środowisko, pogarszających efekt cieplarniany i powiększających dziurę ozonową. CRO jest zgodne z najnowszym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Kiedy nie trzeba rejestrować instalacji chłodniczych?

Właściciele urządzeń chłodniczych działających w oparciu o  czynniki obiegowe naturalne nie muszą rejestrować ich w CRO. Popularne czynniki naturalne wykorzystywane w przemyśle chłodniczym to propan, dwutlenek węgla i amoniak. Czynniki naturalne są nieszkodliwe dla środowiska, coraz częściej wykorzystuje się je jako zamienniki dla syntetycznych czynników.

Kto może prowadzić Kartę Urządzeń?

Kartę Urządzenia prowadzi Operator Urządzenia, może nim być:

  • właściciel firmy/gospodarstwa,
  • osoba uprawniona do reprezentacji firmy,
  • osoba trzecia posiadająca pełnomocnictwo (właściciel urządzenia ma prawo do zlecenia kontroli nad urządzeniem osobie trzecie)[1]

W przypadku osoby trzeciej pełnomocnictwo w formie skanu lub zdjęcia powinno być załączone do formularza rejestracyjnego. Operatorzy urządzeń chłodniczych, którzy nie dokonają rejestracji w CRO podlegają karzę administracyjnej.

Kiedy upływa termin założenia Karty Urządzenia?

Kartę należy sporządzić w ciągu 15 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia na miejsce inwestycji. Gdy urządzenie wymaga instalacji, założenie Karty Urządzenia wymagane jest w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od zakończenia prac instalacyjnych i napełnienia urządzenia czynnikiem obiegowym.

Czy po założeniu Karty Urządzenia konieczne jest jej aktualizowanie?

Tak, Operator Urządzenia jest zobowiązany do dokonywania aktualizacji Karty Urządzenia w formie wpisów w terminie nie przekraczającym 15 dni roboczych od daty wykonania:

  • kontroli szczelności (w razie potrzeby likwidacja nieszczelności),
  • konserwacji, serwisowania oraz naprawy urządzenia,
  • odzysku czynnika, ewentualnej jego utylizacja,
  • zainstalowania stałego systemu wykrywania wycieków (weryfikacja tego systemu),
  • całkowitej likwidacji urządzenia.

Kto może dokonywać wpisów do Kart Urządzeń?

Wpisów do CRO może dokonywać uprawniony personel techniczny, posiadający certyfikat F-GAZ-O lub też osoby takie jak administrator/osoba kontaktowa, nie posiadające odpowiednich certyfikatów, ale tylko na podstawie protokołu sporządzonego przez osobę uprawioną (posiadającą certyfikat F-GAZ-O) z wykonywanych czynności.

[1] Formularz pełnomocnictwa można znaleźć na stronie: http://www.cro.ichp.pl/files/1129618909/file/pelnomocnictwo2.pdf

Jak wygląda protokół przeglądu instalacji chłodniczych?

 

Przykładowy protokół serwisowy urządzeń chłodniczych na podstawie którego można zaktualizować Kartę Urządzenia.

Przykładowy protokół próby szczelności niezbędny do zarejestrowania urządzenia w CRO.

 

Więcej informacji na temat CRO można znaleźć na stronie internetowej: http://www.cro.ichp.pl/o-cro

Źródła: